Μεταφορές και Logistics. Ανάπτυξη με τρεις στόχους: Μείωση κόστους, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη της απασχόλησης

Ο εξορθολογισμός και η ανάπτυξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επιδίωξη στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου για την  εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών δύναται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη ευρύτερων στόχων όπως η αποτελεσματική χρήση, μεμονωμένη ή συνδυασμένη, των διαφόρων μέσων μεταφοράς, η περιβαλλοντική προστασία, η καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και η εξοικονόμηση πόρων ενέργειας.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών καταβάλλει συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να εντάξει τη διάσταση της εφοδιαστικής στην πολιτική μεταφορών, καθώς πρεσβεύει ότι οι δύο παράγοντες είναι αλληλένδετοι και η εφοδιαστική θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο στη λήψη αποφάσεων για τον τομέα των μεταφορών. Στο εν λόγω πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια υλοποιείται στην επικράτεια με την υποστήριξη και το σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ένα πολυσχιδές επενδυτικό πρόγραμμα, μεγάλης κλίμακας, με βασικό άξονα πολιτικής την αναβάθμιση και επέκταση της υφισταμένης υποδομής. Γενικότερα, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει στηρίξει ένθερμα την προώθηση μίας σειράς σχεδίων/προγραμμάτων πανευρωπαϊκής σημασίας για την ενίσχυση των υποδομών, όπως:

    Η ολοκλήρωση των έργων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, καθώς και της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων.
    Η προώθηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.
    Η ανάπτυξη και συμπλήρωση του Αδριατικού διατροπικού διαδρόμου.
    Ο θαλάσσιος Διάδρομος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
    Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών προδιαγραφών (πρωτοβουλία SEECP) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αξιοποίηση των ανωτέρω σχεδίων/προγραμμάτων, καθώς και η έμφαση στην  εκτέλεση σημαντικών έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της οδικής, σιδηροδρομικής και λιμενικής υποδομής σε όλη την επικράτεια αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στις εμπορευματικές μεταφορές και στην εφοδιαστική.

Επιπλέον, η ίδρυση και λειτουργία  Εμπορευματικών Κέντρων και η παράλληλη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνθέτουν μία σημαντική διάσταση της πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ειδικότερα, ο νόμος 3333/05 διαμορφώνει ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων και, δεδομένης της προϋπόθεσης της εγγύτητας σε σιδηροδρομικές, λιμενικές ή αεροπορικές εγκαταστάσεις  που θέτει,  αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς την κατεύθυνση  της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών.

Η λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων αναμένεται να συμβάλει:

    στην προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών και στην αναβάθμιση της ποιότητάς τους
    στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μέσων μεταφοράς και στην προαγωγή των διατροπικών μεταφορών
    στην καλύτερη κατανομή και διαχείριση της εμπορευματικής κίνησης
    στην τόνωση της απασχόλησης
    στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
    στη διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας
    στην αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου και στην αξιοποίηση της διερχόμενων ροών
    στην αξιοποίηση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον
    στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του προσφάτως κυρωθέντος ν.3710/08 τροποποιούν το ν.3333/05, αποσκοπώντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του νόμου, καθώς και στην εισαγωγή παραμέτρων που θα καταστήσουν σαφέστερη την εφαρμογή του.

Οι θεματικοί άξονες των τροποποιήσεων συνοπτικά αφορούν τα ακόλουθα:

-Παρέχεται ευελιξία με τη δυνατότητα ίδρυσης Εμπορευματικών Κέντρων που θα καταλαμβάνουν περισσότερες από μία εκτάσεις, μη εφαπτόμενες μεταξύ τους, εφόσον η μία από αυτές θα περιλαμβάνει λιμάνι ή σιδηροδρομικό σταθμό ή αεροδρόμιο, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η βιώσιμη μεταφορική σύνδεση των εκτάσεων του Εμπορευματικού Κέντρου, ώστε όλες οι εκτάσεις του να συνθέτουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

-Ευθυγραμμίζεται το πλαίσιο επιχορήγησης του ν.3333/2005 με τις επιταγές των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013.
Ως εκ τούτου, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ορίζονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών, σχεδίων υποδομών, καθώς και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται έως το 50% των πραγματικών δαπανών.

-Προσαρμόζεται η νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (οδηγία 2001/42/ΕΚ). Ειδικότερα, υιοθετούνται τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα Εμπορευματικά Κέντρα να δημιουργούνται σε ένα πλαίσιο ισόρροπης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, με την εισαγωγή της έννοιας της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Η εγκατάσταση των Εμπορευματικών Κέντρων θα πραγματοποιηθεί σε κομβικές περιοχές της επικράτειας. με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και την εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών στόχων. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση Εμπορευματικών Κέντρων μεγάλης κλίμακας στο Θριάσιο πεδίο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη (περιοχή τέως στρατοπέδου Γκόνου). Επίσης, έχει ήδη εκδηλωθεί εμπράκτως ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές για την ίδρυση εμπορευματικών κέντρων σε σημεία στρατηγικής σημασίας για την εφοδιαστική. Ο απώτερος στόχος είναι η ένταξη σε ένα ευρύτερο δίκτυο εμπορευματικών κέντρων και διατροπικών μεταφορών στα Βαλκάνια, κατά τρόπο που να οδηγεί σε ανάπτυξη συνεργιών. Στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την προώθηση της εφοδιαστικής συγκαταλέγεται και το ΠΔ 79/2004 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκφράζει την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράστασή του στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2007. Το εν λόγω σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αποτελεί μια πολιτική πρωτοβουλία με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη και παρουσιάζει διάφορες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην υψηλή κατάρτιση προσωπικού και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει προσφάτως συγκροτηθεί μόνιμη επιτροπή για θέματα εφοδιαστικής (logistics) μεταφορών, με έργο τη μελέτη, την καταγραφή και την πρόταση μέτρων σχετικά με τις προοπτικές και την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα. Η μόνιμη επιτροπή θα επιλέγει και θα επεξεργάζεται θέματα που θα βοηθήσουν στη χάραξη εθνικής στρατηγικής και σχεδίου ανάπτυξης για την εφοδιαστική (logistics) των μεταφορών σε βάθος χρόνου.
Η μόνιμη ομάδα εργασίας, που επίσης συγκροτήθηκε προσφάτως,  θα έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση, με συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής, των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα της εφοδιαστικής (logistics) των μεταφορών, που θα καθορίζονται από τη μόνιμη επιτροπή.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι μέσω της ανάπτυξης των υποδομών και της αναβάθμισης των υπηρεσιών να καταστήσει την Ελλάδα διαμετακομιστικό, εμπορευματικό και επικοινωνιακό κέντρο της ευρύτερης περιοχής μας

Δημοσιέυθηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ στις 29/1/2009.

Πρόσφατα Νέα
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
26 Μάιος 2020 - 9:48μμ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : «Ευχαριστώ» του Ε. Στυλιανίδη προς την Ένωση ‘Μαζί για το Παιδί’ για τη μεγάλη χορηγία τους προς το Νοσοκομείο Κομοτηνής»

Με επιστολή του προς την πρόεδρο της ένωσης σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το παιδί» κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την μεγάλη χορηγία προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.
22 Μάιος 2020 - 12:40μμ

Λιμενικούς Σταθμούς σε Φανάρι και Μαρώνεια διεκδίκησε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης από τον Υπουργό Ναυτιλίας

υνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη καθώς και τον Αρχηγό του Λιμενικού είχε ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης. Του κατέθεσε επιστολή διεκδικώντας την αναβάθμιση των Λιμενικών Φυλακίων Μαρώνειας και Φαναρίου σε Λιμενικούς Σταθμούς.
21 Μάιος 2020 - 3:19μμ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρέμβαση στον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κομοτηνή, έκανε ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης επαναφέροντας με επιστολή που του επέδωσε ζητήματα που του έθεσαν φορείς της πόλης.
12 Μάιος 2020 - 6:00μμ

Χαιρετισμός Ευριπίδη Στυλιανίδη, Βουλευτή Ροδόπης ΝΔ για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή

Επ' ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης έστειλε χαιρετισμό προς τους εργαζόμενους του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Κομοτηνής ευχαριστώντας τους για την προσφοράς τους και τιμώντας τους για το έργο τους.
11 Μάιος 2020 - 9:41πμ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: «ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Η πρώτη επίσκεψη του Βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη χαλάρωση των περιορισμών ήταν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του στο Υπουργείο Υγείας και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους από τη Διοίκηση του Σισμανόγλειου.
9 Μάιος 2020 - 2:05πμ

Το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Παντελεήμωνα ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης

O Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, διασφάλισε το Άγιο Φως και αφού το διατήρησε για αρκετές εβδομάδες στην Αθήνα, μετά τη σχετική χαλάρωση των μέτρων, το έφερε οδικώς στην ιδιαίτερη Πατρίδα του τη Ροδόπη και το παρέδωσε στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμωνα, ο οποίος ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό και δήλωσε ότι θα το μεταφέρει σε όλες τις ενορίες της Μητρόπολης θέτοντας το στη διάθεση του κάθε πιστού.