Δια βιου μαθηση

Δια βίου μάθηση

Με δίκτυο απλωμένο σε όλη τη χώρα, οι δομές δια βίου μάθησης προσφέρουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες σε ενηλίκους να αυξήσουν τις δεξιότητες τους και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Read more »