Δια βίου μάθηση

Με δίκτυο απλωμένο σε όλη τη χώρα, οι δομές δια βίου μάθησης προσφέρουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες σε ενηλίκους να αυξήσουν τις δεξιότητες τους και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Με νέα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με Σχολές Γονέων, με Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κέντρα Δια βίου Μάθησης από απόσταση, εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται η δια βίου μάθηση και κατάρτιση.